HISTORIA DHZ PATA

HISTORIA DHZ PATA

Založenie dobrovoľného hasičského zboru


  Dňa 18. augusta 1885 bol Vojtechom Matiašovským, notárom, založený v obci Dobrovoľný hasičský zbor.
Vojtech Matiašovský bol jeho predsedom a tiež veliteľom.
Zbor mal 30 zakladajúcich členov, medzi ktorými boli Paldan, Soboň, Vyvodík a Tóth.
Dobrovoľný hasičský zbor mal k dispozícii ručnú dvojramennú striekačku a nebol uniformovaný.


 Uniformovanie zboru


  V roku 1891 zásluhou veliteľa hasičského zboru Ferdinanda Grumana bol zbor uniformovaný.
Ferdinand Gruman svoju funkciu veliteľa vykonával až do roku 1903.
V obci bola v tom čase väčšina domov pokrytá slamenou strechou, ako i všetky pôjdy a šopy.


 Najväčší požiar v obci Pata


  Od roku 1903 až do prvej svetovej vojny, do roku 1914, bol veliteľom zboru učiteľ Oto Brezina. 
V roku 1914 vypukol v obci najväčší požiar v jej histórii. Pri tomto požiari zhorelo spolu asi 30 domov a šôp.
Počas vojny až do roku 1919 zbor neúčinkoval. Od roku 1919 bol veliteľom František Súkenník.


 1918 – 1945


  Cez prvú svetovú vojnu bol predsedom zboru Ján Paldan.
Mal najväčšiu zásluhu na reorganizácii hasičského zboru po prvej svetovej vojne.
Predsedom bol do roku 1935.
V roku 1935 vypukol v obci požiar, pri ktorom zhorelo 16 budov.
Ján Paldan sa stal v roku 1935 veliteľom hasičského zboru a bol ním až do roku 1944.
Počas svojej dlhoročnej činnosti bol Zemskou hasičskou jednotou viackrát vyznamenaný.


 50. výročie Dobrovoľného hasičského zboru


  15. augusta 1935 dobrovoľný hasičský zbor oslávil 50. výročie svojej existencie.
Na oslavách sa zúčastnili čelní predstavitelia obce, ako i funkcionári nadriadených okresov.
Pri tejto príležitosti sa konala posviacka zástavy, ktorej krstná matka bola Margita Kováčová a kmotrou zase Katarína Paldanová. V žrde zástavy boli vbité, na mosadzných plieškoch, mená a finančné dary občanov, ktorými prispeli na zhotovenie zástavy.
Z tejto doby sa nám zachovala fotografia Dobrovoľného hasičského zboru vo vychádzkových uniformách spolu so zástavou.

Po 2. svetovej vojne


  Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 bol veliteľom Vaško Martin. Po roku 1948 nastali zmeny v povinnostiach dobrovoľného hasičského zboru.
Ich činnosť nespočívala len v prezentácii a iných spoločenských povinnostiach a podujatiach.
Patanský hasiči sa stretávali raz týždenne a to v nedeľu na povinnom cvičení.
Do roka mali okolo tridsať cvičení a pätnásť teoretických prednášok.
Pohotovostnú službu mávali od júna do konca septembra a v nočných hodinách od 22:00 hod. až do 3:00 hodiny ráno.
I napriek tomuto boli v obci zaznamenané rôzne požiare.


 1945-1979


  Po vzniku JRD pribudli požiarnikom ďalšie povinnosti, a to tým, že ochraňovali majetok spoločne hospodáriacich roľníkov.
V rokoch 1953 až 1976 sa v zbore vystriedalo viacero veliteľov. Boli nimi Práznovský Jozef, Horváth Eman, Búran Vít a iní.
Avšak organizácia nevykazovala aktívnu činnosť a upadala. Hlavnou príčinou slabej činnosti základnej organizácie popri organizačných nedostatkoch, pasivity členov bola aj tá skutočnosť, že základná organizácia nemala vlastnú požiarnu zbrojnicu a tak ani potrebnú výstroj a výzbroj.V rokoch 1976 až 1979 nastal v organizácii útlm.


 Rozvoj organizácie. (Oživenie organizácie.)


Základná organizácia v našej obci už po viacero rokov nepracovala na požadovanej úrovni, čo bolo príčinou rozkladu organizácie.
V apríli 1980 sa konala ustanovujúca schôdza základnej organizácie zboru požiarnej ochrany.
Na tejto schôdzi boli prerokované organizačné zmeny a bol navrhnutý nový výbor ZO ZPO a to za účasti členov organizácie a taktiež zástupcov MNV a OV ZPO.
Do funkcií boli zvolený nasledovný členovia:
Predseda Čižmárik Štefan
Veliteľ Vivodík Jozef
Tajomník Práznovský Bohumil
Preventivár Tóth Bohuš
Pokladník Práznovský Viliam
Strojník Lipovský Milan
Zvolenie nového výboru malo za následok oživenie organizácie a jej rozvoj.
Základná organizácia v Pate sa svojou organizačnou činnosťou, prijatím nových členov, založením krúžku mladých požiarnikov a vytvorením požiarneho družstva mužov a žien, zaradila na jedno desaťročie medzi najlepšie organizácie v okrese Galanta.


...tento članok vypracoval Miroslav Práznovský ml.